Managementrapportage

Het financieel resultaat van de eerste marap 2016 is per programma als volgt:

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

Totaal programma 1 Sociaal Domein

- 147.603

623.085

475.482

Totaal programma 2 Welzijn & Educatie

- 61.730

- 200

- 61.930

Totaal programma 3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen

102.820

29.600

132.420

Totaal programma 6 Bestuur & Dienstverlening

69.268

-386.395

- 317.127

De voor- en nadelen geven we hieronder per programma weer. (- is nadeel, + is voordeel)

Sociaal Domein

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 1. Sociaal Domein

Baten

P571901 Levensonderhoud

63200/41110

Hogere lasten betekent ook hogere baten uit I-deel

220.173

220.173

63221/41110

223.865 vangnet, 10.607 hoger ink. deel

234.472

234.472

63221/42100

Hoger cliëntenaantal, meer opbrengsten uit terugvordering/verhaal

7.500

7.500

Lasten

P522103 Jeugdgezondheidszorg

64300/42410

Herijking jongerenwerk (€ 10.000) en rondetafelsessies (€ 4.000) en publieksvoorlichting (week van de opvoeding, pleegzorg en huiselijk geweld € 6000)

-20.000

-20.000

64810/34300

Er komt minder geld beschikbaar voor Jeugdzorg vanuit de Algemene Uitkering

9.928

9.928

De omvang van de gebiedsteam organisatie heeft nog niet zijn definitieve vorm. Wel is geconstateerd dat in ieder geval het budget van € 212.085 dat, volgens het financieel kader zoals door de raad is vastgesteld, binnen de zorgbudgetten structureel beschikbaar is voor het gebiedsteam, hier nu ook structureel wordt ingezet.

106.042

106.042

P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel

64001/42310

Er komt meer geld beschikbaar voor AWBZ vanuit de Algemene Uitkering

-11.513

-11.513

De omvang van de gebiedsteam organisatie heeft nog niet zijn definitieve vorm. Wel is geconstateerd dat in ieder geval het budget van € 212.085 dat, volgens het financieel kader zoals door de raad is vastgesteld, binnen de zorgbudgetten structureel beschikbaar is voor het gebiedsteam, hier nu ook structureel wordt ingezet.

106.043

106.043

P571901 Levensonderhoud

63200/42200

Gestegen aantallen, met name door verkorte ww-duur (geraamd 47, bijgestelde raming 60), gestegen kosten per uitkering (gebaseerd op gemiddelde uitkeringskosten Rijk)

-181.122

-181.122

63200/42220

Gestegen aantallen, met name door verkorte ww-duur (geraamd 47, bijgestelde raming 60), gestegen kosten per uitkering (gebaseerd op gemiddelde uitkeringskosten Rijk)

-29.878

-29.878

63200/42260

Gestegen aantallen, met name door verkorte ww-duur (geraamd 47, bijgestelde raming 60), gestegen kosten per uitkering (gebaseerd op gemiddelde uitkeringskosten Rijk)

-9.173

-9.173

63221/42200

gestegen aantallen (geraamd 525, bijgestelde raming 550), gestegen kosten per uitkering (gebaseerd op gemiddelde uitkeringskosten Rijk)

-461.708

-461.708

63221/42220

gestegen aantallen (geraamd 525, bijgestelde raming 550), gestegen kosten per uitkering (gebaseerd op gemiddelde uitkeringskosten Rijk)

96.910

96.910

P571905 Bijzondere bijstand

63500/42320

A) De lasten bewindvoering stijgen al jarenlang, dit is een landelijk beeld. Deze lasten nemen in 2016 naar schatting structureel toe met € 100.000. Met de Kredietbank NL en in OWO verband zijn we in gesprek om hier een andere vorm van begeleiding tussen te plaatsen. Naar verwachting kunnen we dan de kosten reduceren. B) De uitgaven bijzondere bijstand stijgen. De oorzaak is dat sinds 2014 het niet langer is toegestaan de categoriale bijstand toe te kennen. Waar we voorheen aan inwoners bepaalde bedragen overmaakten, moet men nu zelf aanvragen. Dus minder uitgaven armoedebeleid, meer uitgaven (individuele) bijzondere bijstand. Structurele toename van € 50.000.

-150.000

-150.000

63501/42240

De lasten schuldhulpverlening dalen structureel met € 50.000. Sinds 2014 kan iedereen deelnemen aan schuldhulpverlening. Nu wordt gerichter (stabilisatie, maar de schulden blijven bestaan) ingezet op schuldhulpverlening (voorheen werd voor iedereen getracht schulden te saneren wat veel meer kosten met zich meebracht). Trajecten die via de KredietbankNL liepen en langer dan 3 jaar duurden komen nu minder voor.

50.000

50.000

P572001 Participatie

63300/42400

Meer middelen voor participatie vanuit AU

-3.192

-3.192

Bij vermeerdering of vermindering van het aantal toegekende SE’s werd in het verleden (voor 2015) het participatiebudget pos of neg bijgesteld. Bij de invoering van de Participatie wet in 2015 is er macro een budget vastgesteld. Dit vaste budget loopt af door een ‘macro’ uitstroom van WSW’ers in Nederland. De verwachting is dat deze systematiek de komende jaren niet gaat wijzigen. Op gemeentelijk niveau betekent dit bij ongewijzigde omstandigheden een oplopende tekort op het participatiebudget. Omdat er bij het uitvoeren van de WSW t.b.v. de gemeente Ooststellingwerf gebleken is dat er meer dan gemiddeld uitstroom is dan macro in Nederland is berekend, gaat er door de veranderde systematiek een voordeel ontstaan. Het resultaat ‘participatiebudget’ verandert van een negatief naar een positief resultaat.

511.000

511.000

Totaal PROGRAMMA 1. Sociaal Domein

-147.603

623.085

475.482

Welzijn en Educatie

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 2. Welzijn & educatie

Baten

P523101 Welzijn en sportaccommodaties

62610/32100

Jaarlijkse opbrengst voor de sportterreinen is € 5.400

2.000

2.000

P533001 Huisvesting Onderwijs

61600/32100

Per abuis opgenomen in de begroting

-9.000

-9.000

P535001 Reserves programma 2

68802/60000

Bij de jaarstukken is € 130.000 overgeheveld van de Algemene Reserve naar de reserve IKC. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de investering verkeersplan IKC-noord. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve IKC.

130.000

130.000

Lasten

P523101 Welzijn en sportaccommodaties

62511/34300

Kosten asbestsanering sporthal de Boekhorst

-12.850

-12.850

62511/34330

Kosten asbestsanering sporthal de Boekhorst

-39.900

-39.900

62511/34461

Kosten asbestsanering sporthal de Boekhorst

-3.980

-3.900

P532901 Lokaal sportbeleid

62510/42410

Organisatie sportgala 2016

-5.000

-5.000

P533001 Huisvesting Onderwijs

61600/33300

Bij de jaarstukken is € 130.000 overgeheveld van de Algemene Reserve naar de reserve IKC. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de investering verkeersplan IKC-noord. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve IKC.

-130.000

-130.000

61600/42410

Exploitatielasten peuterspeelzaal 'De Krullevaar' in IKC Wolderwijs. De vergoeding bedraagt € 5.200.

-5.200

-5.200

P533002 Gymnastieklokalen

61500/31000

Raming energie gymlokalen kan lager o.b.v. voorgaande jaarrekeningen

12.000

12.000

Totaal PROGRAMMA 2. Welzijn & educatie

-61.730

-200

-61.930

Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 3. Ruimtelijke & economische ontwikkeling

Baten

P541001 Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie

66500/33100

Opbrengsten Appelscha-uitbreiding werden al eind 2015 gerealiseerd

-71.750

-71.750

66600/63000

Op deze post wordt het saldo van de diverse mutaties in de grondexploitatie verantwoord.

329.450

329.450

P541004 RO, Vhv en Bestemmingsplannen

66000/34000

De opbrengst partiële herziening bestemmingsplannen wordt in 2016 niet gerealiseerd. Op korte termijn is er geen wijziging van beleid is te verwachten. Het is nu reëel om € 24.000 incidenteel af te ramen. Bij de 2e marap of begroting kijken naar een structurele aframing.

-24.000

-24.000

P541005 Gronden en gebouwen

63010/34300

Verkoop grond Harambe en 3 vm.scholen (Tussen de Singels, Ravenswoud en Fochteloo)

607.000

607.000

P545001 Reserves programma 4

68804/60000

5.000

5.000

Lasten

P541001 Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie

66500/60100

Toevoeging aan de voorziening afwaardering gronden is niet meer nodig omdat de NIEGG worden overgebracht naar MVA.

29.600

29.600

66500/34300

Kosten woonmarkt

-5.000

-5.000

66500/33310

Woonrijp maken complex Appelscha-uitbreiding

-17.000

-17.000

66500/33310

Bouwrijp maken complex Donkerbroek-west (was vorig jaar al beschikbaar gesteld, maar door aanleg van de N381 is dit vertraagd).

-298.000

-298.000

66500/43210

Uitbetaalde planschade complex Langedijke Melman

-12.700

-12.700

P541004 RO, Vhv en Bestemmingsplannen

66000/34300

Er is geen apart (project)budget nieuw bestemmingsplan voor Prikkedam. Overschrijding van het reguliere RO-budget zal plaatsvinden. De kosten voor de realisatie van het bestemmingsplan Prikkedam inclusief PLanMER worden begroot op € 76.500.

-76.500

-76.500

66100/61000

Kosten advisering en opstellen woonvisie € 18.000.

-18.000

-18.000

66010/34300

Uitvoeringsprogramma Biobased Economy: een eerste startbijdrage voor het 1e jaar van € 25.000 in 2016 beschikbaar stellen ten behoeve van het vestigen van een lectoraat bodem en voedselkwaliteit.

-25.000

-25.000

66001/34300

De actualisatie was het Bestemmingsplan Buitengebied is destijds van start gegaan met het restbudget € 210.000 van de actualisering van de bestemmingsplannen dorpskernen. Voor de gehele actualisatie en de opgeleverde producten (Nota van Uitgangspunten, Bestemmingsplan en een PlanMER) is dit budget niet toereikend. Het verwachte tekort is € 105.000.

-105.000

-105.000

P541005 Gronden en gebouwen

66650/61000

De vm. school in Ravenswoud werd verkocht. De restwaarde moet nog worden afgeschreven

-61.700

-61.700

De vm. school in Fochteloo werd verkocht. De restwaarde moet nog worden afgeschreven

-117.000

-117.000

De vm. school Tussen de Singels werd verkocht. De restwaarde moet nog worden afgeschreven

-50.480

-50.480

P581502 Bruggen en oevervoorzieningen

60804/34300

Walbeschoeiing Ravenswoud, werk zou nog in 2015 worden uitgevoerd. Door oorzaken buiten de invloed van de gemeente zijn de werkzaamheden pas in januari 2016 gestart. Budget is bij de jaarrekening als onderschrijding gemeld.

-12.500

-12.500

P581504 Straatreiniging

60806/34340

Door hogere kosten gladheidmeldsyteem en meer aankopen dooimiddelen, als gevolg van de "kwakkel" winter.

-14.000

-14.000

P545001 Reserves programma 4

68804/60000

Verkopen complex Appelscha-uitbreiding werden vorig jaar al gerealiseerd en daarmee ook toevoeging van de winst aan de algemene reserve grondexploitatie.

70.000

70.000

Totaal PROGRAMMA 3. Ruimtelijke & economische ontwikkeling

102.820

29.600

132.420

Strategische projecten

In dit programma zijn geen afwijkingen te vermelden.

Openbare orde en Veiligheid

In dit programma zijn geen afwijkingen te vermelden.

Bestuur en Dienstverlening

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening

Baten

KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten

69250/21110

De NIEGG wordt overgebracht naar MVA en hier mag geen rente meer worden toegerekend.

-38.740

-38.740

KPLS505 Afdeling Mens & Organisatie

69302/62200

De NIEGG wordt overgebracht naar MVA. De uren komen nu ten laste van de AD.

-20.210

-20.210

De grond wordt van NIEGG overgebracht naar MVA. De huur wordt nu op het deelproduct Gronden en gebouwen ontvangen.

1.190

1.190

KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg

69355/30000

Vergoeding van Opsterland en Weststellingwerf voor de bouw van de backoffice Sociaal domein. Totaal nadeel voor de bouw is € 122.733.

98.133

98.133

P650401 Belastingen en Wet WOZ

68100/32200

Bij de Jaarstukken 2015 is vermeld dat het aantal kilometrages (563 i.p.v. 791) lager wordt voor de precariobelasting. Voor de opbrengst 2016 betekent dit een nadeel van € 495.000. Dit wordt gedekt via de reserve precariobelasting (de geraamde toevoeging in 2016 komt te vervallen). Ook als gevolg van de lagere aantallen kilometrages is over 2014 in 2016 een definitieve aanslag opgelegd. Deze is € 477.000 lager dan de voorlopige opgelegde aanslag. Dit nadeel wordt ook gedekt via de reserve precariobelasting.

-477.000

-495.000

-972.000

68200/34800

Bij de opstelling van de Jaarstukken 2015 is geconstateerd dat de raming voor vergoeding van de invordering structureel omhoog kan.

13.200

13.200

P653201 Alg. uitkering, deelnemingen en overig

67000/41100

Financiële gevolgen decembercirculaire 2015, onderdeel Algemene Uitkering

110.000

110.000

67110/42300

Bij de opstelling van de Jaarstukken 2015 is gebleken dat de raming voor vergoeding compensabele btw te hoog is.

-16.000

-16.000

67200/41100

Financiële gevolgen decembercirculaire 2015, onderdeel Sociaal Domein

4.777

4.777

P655001 Reserves programma 6

68806/60000

Afd. M&O neemt afscheid van een medewerker. Een onttrekking van € 56.000 uit de reserve reorganisatieontwikkelingen. Totaalplaatje: nadeel loon m&o 80k, voordeel loon m&o 8,75k (vacature), voordeel 56k uit reserve => resteert per saldo nadeel in marap 15,25k.

56.000

56.000

Precariobelasting: geraamde toevoeging 2016 € 495000 komt te vervallen en nieuwe onttrekking ramen uit reserve van € 477000.

477.000

495.000

972.000

Eenmalige kosten voor het aanpassen en uitbreiden van de hoeveelheid kantoorruimte (inrichten van de casco opgeleverde ruimten) van de gebiedsteams. In totaal hiervoor € 150.000 onttrekken uit de reserve Sociaal Domein.

150.000

150.000

Er is ondercapaciteit op het leidinggevende, operationele en ondersteunende vlak in de organisatie van de gebiedsteams. Dit werd deels incidenteel ingevuld. Om meer stabiliteit en continuïteit te borgen worden hiervoor nu de beschikbare middelen binnen de gelden financieel kader ad € 212.085, structureel ingezet (dit wordt gedekt uit de zorgbudgetten). Deze wijziging past binnen het financieel kader Sociaal Domein dat door u in november 2014 is vastgesteld. Voor de extra incidentele capaciteit in 2016 wordt voor 2016 € 279.311 onttrokken uit de reserve Sociaal Domein.

279.311

279.311

Voor 2 jaar de functie relatie- en contractbeheer in het Sociaal Domein invullen. Het doel is een zorgvuldige invulling van de relatie met aanbieders om zo de kwaliteit van de zorg te borgen. € 156.000 is nodig voor de periode juni 2016 tot juni 2018.

156.000

156.000

De organisatieverandering vraagt projectmatig extra inspanningen. Om de veranderopgaaf, kans en vorm te geven is € 472.900 nodig. Dit wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein voor de bouwopdracht van het gebiedsteam (€ 188.400 voor 2016 en € 284.500 voor 2017).

472.900

472.900

Lasten

IP03001 Bedrijfsvoering

69151/34540

Organisatie P-10 congres

-7.500

-7.500

69152/34490

Reeds gemeld bij de jaarstukken 2016. Terugdraaiing overheveling i.v.m. fiscale correctie ILB.

70.000

70.000

69152/11550

Collegebesluit 12 april 2016 voor de eindheffing WKR € 30.000 opnemen. De fiscale vrije ruimte van de WKR wordt meer dan volledig benut.

-30.000

-30.000

69152/11000

Door het invoeren van het Individueel KeuzeBudget (cao-afspraak) per 1 januari 2017 ontstaat er een eenmalig nadeel in 2016 van € 400.000. In 2017 kan de maximale verplichting voor het vakantiegeld 19 maanden bedragen. Volgens de voorschriften moet dit nadeel in 2016 worden genomen.

-400.000

-400.000

Als gemeentelijk werkgever geven we uitvoering aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord over de Banenafspraken (BAB) voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervoor willen we twee fte aan arbeidsplaatsen beschikbaar stellen.

-45.000

-45.000

KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten

69250/21000

Op basis van de huidige liquiditeitenprognose is een deel van de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig. De aflossing kan uit de beschikbare liquiditeit gebeuren.

300.000

300.000

69250/61000

Voordeel kapitaallasten € 25.220. Volgens besluit B&W d.d. 28 april jl. worden de kapitaallasten pas na het jaar in gebruik name toegerekend.Dit levert een eenmalig voordeel van € 108.755 op. We sluiten nu aan op de werkwijze van onze OWO-partners.

133.975

133.975

KPLS505 Afdeling Mens & Organisatie

69302/11000

Afwikkeling personeelsaangelegenheid: bij loon nadeel van € 80.000 en voordeel van € 8.750 (dekking vacaturegelden). Uit de reserve Organisatie-ontwikkelingen wordt € 56.000 onttrokken. Per saldo een nadeel van € 15.750.

-71.250

-71.250

Voor 2 jaar de functie relatie- en contractbeheer in het Sociaal Domein invullen. Het doel is een zorgvuldige invulling van de relatie met aanbieders om zo de kwaliteit van de zorg te borgen. € 156.000 is nodig voor de periode juni 2016 tot juni 2018.

-156.000

-156.000

KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg

69355/11000

Bouw backoffice SD: projectondersteuning

-7.500

-7.500

69355/30902

Bouw backoffice SD. Bestaat uit 79.200 projectleiding BO SD en 64.000 capaciteit.

-143.200

-143.200

69355/34300

Bouw backoffice SD. Bestaat uit 12.500 werkbudget en 57.667 als vergoeding aan Opsterland.

-70.167

-70.167

KPLS604 Gebiedsteams

69354/30300

De organisatieverandering vraagt projectmatig extra inspanningen. Om de veranderopgaaf kans en vorm te geven is € 472.900 nodig. Dit wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein voor de bouwopdracht van het gebiedsteam (€ 188.400 voor 2016 en € 284.500 voor 2017).

-472.900

-472.900

69354/34300

Er is ondercapaciteit op het leidinggevende, operationele en ondersteunende vlak in de organisatie van de gebiedsteams. Dit werd deels incidenteel ingevuld. Om meer stabiliteit en continuïteit te borgen worden hiervoor nu de beschikbare middelen binnen de gelden financieel kader ad € 212.085, structureel ingezet (dit wordt gedekt uit de zorgbudgetten). Deze wijziging past binnen het financieel kader Sociaal Domein dat door u in november 2014 is vastgesteld. Voor de extra incidentele capaciteit in 2016 wordt voor 2016 € 279.311 onttrokken uit de reserve Sociaal Domein.

-212.085

-212.085

-279.311

-279.311

69354/34530

Eenmalige kosten voor het aanpassen en uitbreiden van de hoeveelheid kantoorruimte (inrichten van de casco opgeleverde ruimten) van de gebiedsteams. In totaal hiervoor € 150.000 onttrekken uit de reserve Sociaal Domein.

-40.000

-40.000

69354/33300

Eenmalige kosten voor het aanpassen en uitbreiden van de hoeveelheid kantoorruimte (inrichten van de casco opgeleverde ruimten) van de gebiedsteams. In totaal hiervoor € 150.000 onttrekken uit de reserve Sociaal Domein.

-110.000

-110.000

P590101 Raad

60500/11000

Conform raadsbesluit 19 april 2016 uitbreiding formatie griffie.

-17.000

-17.000

60500/34490

Conform raadsbesluit 19 april 2016 uitbreiding formatie griffie (budget vorming en opleiding worden in lijn gebracht met de rest van de organisatie).

-2.750

-2.750

P590102 Verkiezingen en referenda

60202/34510

Vanwege de slechte staat van de huidige stemhokjes is een deel ervan vervangen. Met een overschrijding op dit onderdeel tot gevolg.

-9.000

-9.000

P590201 College B & W

60001/11000

Bij de Jaarstukken 2015 is geconstateerd dat de raming structureel te laag is. Bij de Bestuursrapportage 2016 wordt dit aangepast.

-19.000

-19.000

P653202 Onvoorzien

67100/00000

Organisatie sportgala 2016

5.000

5.000

Totaal PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening

69.268

-386.395

-317.127