Toelichting financiële afwijkingen op hoofdlijnen

Hieronder worden de afwijkingen > € 20.000 toegelicht.

Sociaal Domein - Nadeel € 100.000

Budgetten

In de meicirculaire 2016 zijn de budgetten van het sociaal domein gewijzigd. De wijzigingen betreffen:

bedragen x € 1.000

Mei circulaire 2016

Primitief

Meicirculaire 2016

Verschil

Jeugd

5.913

6.031

- 118

AWBZ (nieuwe WMO)

4.270

4.312

- 42

Participatie

5.143

5.012

131

Extra toevoeging HH

- 58

Totaal

15.326

15.355

- 87

De aanpassing van de meicirculaire hebben we budgettair neutraal verwerkt in de begroting.

Resultaat

Het resultaat bestaat uit: Voordeel Levensonderhoud (€ 70.000), nadeel Bijzondere bijstand (€ 170.000) en overig nadeel (€ 31.000).

De overige onderdelen worden verwerkt ten gunste van de reserve sociaal domein (dotatie van € 191.000). Betreft: Voordeel WMO (€ 291.000), nadeel Participatie (€ 100.000).

Voordeel Levensonderhoud van € 70.000

 • Voordeel loonkostensubsidie BUIG van € 70.000. Dit is vanaf 2016 een nieuw instrument binnen de P-wet. Werkgevers en consulenten zijn bezig hier meer bekendheid aan te geven, maar er wordt nog weinig gebruik van gemaakt.  

Nadeel Bijzondere Bijstand van € 170.000

 • Nadeel van € 150.000 ten aanzien van bewindvoeringskosten. In de eerste marap is al € 150.000 bijgeraamd. Op basis van de huidige uitgaven is het extra tekort nog € 150.000. Er is een medewerker preventie aan het werk bij de gebiedsteams die zal kijken wat de mogelijkheden zijn om de kosten terug te dringen.  
 • Nadeel van € 40.000 voor inkomenstoeslag. Er wordt meer gebruik van de toeslag gemaakt dan verwacht.  
 • Voordeel van € 20.000 voor individuele studietoeslag. Ondanks extra actie vanuit de regio (flyers aan scholen, leerplichtambtenaar en casemanagers) wordt hier nog geen gebruik van gemaakt.  

Overig nadeel van € 31.000 betreft een correctieboeking binnen het sociaal domein.

Voordeel WMO van € 291.000

 • Huishoudelijke hulp voordeel van € 100.000. Om het huidige beleid voort te zetten verwachten we € 1,4 miljoen uit te geven (i.p.v. de begrote 1,5 miljoen). Dit ligt in lijn met de herziene begroting 2017 en verder.  
 • Voordeel Begeleiding AWBZ van € 200.000. Naar verwachting is er sprake van een batig saldo, omdat minder mensen een beroep op ondersteuning en zorg doen. 
 • Voordeel hulpmiddelen en overige voorzieningen van € 50.000. Er zijn minder aanvragen en er kan meer uit depot geleverd worden, waardoor er minder (duurdere maatwerk) ingezet hoeft te worden.
 • Nadeel overige voorzieningen immaterieel van € 60.000. Dit betreft o.a. uitgaven adviesraad sociaal domein en abonnementen. Het project 'Iedereen in beweging' wordt hier ook uit betaald, wat de overschrijding verklaart.
 • Overige voordeel € 1.000.

Nadeel Participatie van € 100.000

 • Voordeel van € 100.000: betreft het rentevoordeel (zoals ook opgenomen in de begroting 2017 en verder).
 • Nadeel van € 200.000: betreft de inzet op re-integratie. De inzet zal plaatsvinden binnen baanafspraakbanen, statushouders, uitstroom ‘niet-willers’ en doorstromers.  

Welzijn en educatie - Voordeel € 76.000

Het resultaat bestaat uit:

 • Voordeel leerlingenvervoer van € 80.000 door een dalend aantal leerlingen wat hiervan gebruik maakt (incidenteel voor 2016 € 30.000 en structureel € 50.000).
 • Nadeel peuterspeelzaal van € 45.000. Omvormingsplan peuterspeelzaalwerk, vastgesteld door de raad 21-06-2016. Nadeel van € 63.000 verminderd met de nieuwe decentralisatie uitkering voorschoolse voorziening peuters (a € 18.000) conform de brief aan de raad over de meicirculaire 2016. In de 1e marap 2017 komt dit bedrag als voordeel, omdat de kosten van het project wel juist geraamd zijn, maar de budgetverdeling over de jaren niet juist was. 
 • Nadeel gezondheidsbeleid € 23.000. Bijdrage 2016 aan de VRF is verhoogd en de afrekening 2015 is ontvangen. Hierover heeft besluitvorming in de raad (21-062016) plaatsgevonden (zie ook programma 5). 
 • Nadeel van € 36.216 voor maatschappelijke initiatieven. Betreft hogere uitvoeringskosten voor de tender van Fonds Ooststellingwerf.  
 • Voordeel van € 110.000. Betreft grotendeels het project de gezonde wijk (in het kader van GIDS). Het budget betrof € 129.000 en de werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan in het gebiedsteam. In 2016 zou het budget van € 129.000 van gezondheidsbeleid (GIDS gelden) naar het gebiedsteam (programma 6) overgeheveld moeten worden.
 • Overig nadeel van € 10.000.

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen - Nadeel € 533.000

Het resultaat bestaat uit: Nadeel door afschrijving in het kader van vernieuwing BBV (€ 498.000), voordeel verkoop school Langedijke (€ 38.000), voordeel grondexploitatie (€ 5.800), nadeel Gronden en gebouwen (€ 58.000), nadeel Milieubeleid (€ 20.000) en voordeel voor bestemmingsplannen (€ 80.000), nadeel bij verhardingen (€ 80.000).

Nadeel Afschrijving in het kader van vernieuwing BBV van € 498.000

 • Dit resultaat is een gevolg van een wijziging in het kader van de vernieuwing BBV. Deze wijziging heeft betrekking op de systematiek van activeren en afschrijven. Deze wordt vanaf 2017 gelijk getrokken voor alle investeringen (maatschappelijk en economisch nut). Investeringen in maatschappelijk nut verplicht activeren. Bijdragen van derden kunnen in mindering gebracht worden. Investeringen met maatschappelijk nut blijven bestaan tot einde afschrijvingstermijn. Omdat deze wijziging vanaf 2017 ingaat is besloten de huidige investeringen met maatschappelijk nut vervroegd af te schrijven. De volgende onderdelen zijn afgeschreven: Oevervoorziening OC vaart (€ 53.000), Fietspad Canadaweg (€ 207.000), Fietspad Blauwe Bos (€ 64.000), Fietspad Heardijk (€ 174.000)

Voordeel verkoop Langedijke van € 38.000

 • De voormalige school in Langedijke is verkocht. Het voordeel is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de resterende boekwaarde.  

Voordeel grondexploitatie € 5.800

 • De geraamde dotatie aan de voorziening voor afwaardering kan vervallen in verband met het overbrengen van de NIEGG naar de balanspost Strategische gronden.  

Nadeel van € 58.000 bij gronden en gebouwen heeft betrekking op:

 • Nadeel van € 12.000 in verband met energiekosten te verkopen gebouwen.
 • Nadeel van € 22.000 in verband met Slopen woning Sl. De Bruïneweg Haulerwijk.
 • Nadeel van € 25.000, diverse kosten gebouwen/glasvezel.

Nadeel milieubeleid € 20.000

 • Ter voorbereiding op het realiseren van de aanleg van zonnepaneelvelden worden advieskosten gemaakt voor het opstellen van een facetbestemmingsplan zonnepaneelvelden.  

Voordeel van € 80.000 ten aanzien van bestemmingsplannen

Nadeel van € 80.000 bij verhardingen

 • Als gevolg dat de damwand trillingsvrij wordt aangebracht (hetgeen moet leiden tot lagere schade aan woningen en bedrijven), heeft er een hogere inschrijving van de aanbesteding plaatsgevonden.   

Overige opmerkingen (geen resultaatconsequenties)
De ramingen van de complexen in de grondexploitatie zijn geactualiseerd. De uiteindelijke netto-last wordt verrekend met de boekwaarde van de complexen, dit wordt dan verantwoord op de balans. De volgende mutaties zijn er:

 • Aanwending van de voorziening afwaardering gronden NIEGG € 874.740. Als gevolg van de nieuwe voorschriften worden de NIEGG overgeheveld naar de balanspost Strategische gronden. De boekwaarde van deze gronden mag maximaal de boekwaarde zijn voor de huidige bestemming. Dat betekent dat de gronden gewaardeerd zijn tegen agrarische waarde. In de afgelopen jaren is er een voorziening gevormd met het verschil tussen de werkelijke en toegestane boekwaarde. Deze voorziening wordt dan nu aangewend om de boekwaarde te verlagen.
 • De geraamde verkopen worden niet in 2016 gerealiseerd (- € 976.175). Wij hebben de verwachting dat een aantal verkopen wel in 2017-2018 wordt gerealiseerd.
 • Lagere toevoeging aan de reserve grondexploitatie (€ 364.263), dit heeft te maken met de lagere gerealiseerde verkopen.
 • Hogere onttrekking van de reserve grondexploitatie (€ 240.000). Het complex 101 Boekhorsterweg wordt afgesloten en toegevoegd aan de Strategische gronden. Het verlies bedraagt € 240.000 en komt conform de spelregels ten laste van de reserve.
 • Hogere diverse lasten (- € 23.700).

Bovengenoemde mutaties leidt tot een voordeel van € 479.128, dit is dan de mutatie in de boekwaarde (=sluitpost) van de complexen.

Strategische projecten

In dit programma zijn geen afwijkingen te vermelden.

Openbare orde en veiligheid - Nadeel € 30.000

Het resultaat bestaat uit:

 • De negatieve afrekening van de veiligheidsregio 2015 en een verhoogde bijdrage in 2016. Hierover heeft besluitvorming in de raad (21-06-2016) plaatsgevonden (zie ook programma 2).  

Bestuur en dienstverlening - Voordeel € 1.189.000

Het resultaat bestaat uit:

 • Nadeel van € 129.000. Betreft grotendeels het project de gezonde wijk (in het kader van GIDS). Het budget betrof € 129.000 en de werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan in het gebiedsteam. In 2016 is het budget nog opgenomen bij programma 1. Het budget van € 129.000 van gezondheidsbeleid (GIDS gelden) zou naar het gebiedsteam moeten.
 • Voordeel van € 1.091.000 Het laatste deel ad € 22.000 van het escrow van de Verkoopvennootschap BV is tot uitbetaling gekomen. En de aandelen Enexis worden verkocht, opbrengst € 1.069.000. Door de verkoop van de aandelen valt het jaarlijkse dividend van ongeveer € 25.000 met ingang van 2017 weg. 
 • Voordeel van € 183.000 in verband met hogere uitkering op basis van mei circulaire.
 • Voordeel van € 524.000. Op basis van de huidige liquiditeitenprognose zijn de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig. De aflossing gebeurt uit de aanwezige liquiditeit.
 • Nadeel van € 222.000 in verband met doorberekening CAO ambtenaren.
 • Voordeel van € 56.000 op ozb. We hebben minder bezwaren ontvangen en daardoor ook minder verminderingen. 
 • Nadeel van € 30.000 in verband met lagere bouwlegesopbrengsten in verband met stagnatie in de bouw. 
 • Voordeel van € 22.000 in verband met hogere legesopbrengsten door meer afgiften rijbewijzen, paspoorten e.d.
 • Nadeel € 50.000 in verband met hogere bijdrage voormalige wethouders.
 • Nadeel € 30.000 in verband met hogere accountantskosten in verband met de onzekerheden in sociale domein.
 • Nadeel € 30.000 in verband met ondersteuning college en governance.
 • Nadeel € 40.000 betreft nadeel voor inhuur RO-capaciteit. Voorstel is om dit tekort te dekken vanuit voordeel bestemmingsplannen bij programma 3.  
 • Nadeel € 75.000 betreft afwikkeling personeelsaangelegenheid. 
 • Overige nadelen € 51.000