Budgetoverheveling 2015-2016

Nr.

Afdeling

Groot-boeknr.

Kosten-soort

Omschrijving

Budget bedrag

Uitgaven t/m april

Nog te verwachten uitgaven

Vrij-verval

1

Klant & Organisatie

69150

34530

Middelen ICT/Dienstverlening

200.000

200.000

2

Klant & Organisatie

69301

34300

Extra capaciteit DIV

30.000

9.000

21.000

3

Mens & Omgeving

69302

30300

Extra capaciteit Veiligheid

28.200

28.200

4

Mens & Omgeving

65511

34300

NME-gelden

5.600

5.600

5

Mens & Omgeving

63503

42320

Kledingactie minima

50.000

18.800

31.200

6

Mens & Omgeving

65110

34300

GIDS-gelden

80.000

80.000

7

Mens & Omgeving

65510

42410

Milieuprojecten

98.500

11.500

87.000

Toelichting:
1. Er is met u afgesproken dat de beschikbare middelen binnen het programma ICT/dienstverlening beschikbaar blijven binnen het programma om de meerjarige ambities te realiseren.
2. Werkzaamheden niet DIV: postroutering, archivering en digitalisering voor gebiedsteams.
3. Betreft de inzet van de beleidsadviseur openbare orde en veiligheid
4. Nodig voor IVN Educatieproject landschap en cultuurhistorie
5. In het eerste halfjaar is 18.800 uitgegeven als uitvloeisel van de actie van 2015. In het najaar starten we met de actie voor 2016 zodat we daar nog ongeveer 30.000 op gaan uitgeven.
6. De gemeente ontvangt GIDS-gelden van het Rijk. Een groot deel van dit bedrag wordt ingezet voor het project 'de gezonde wijk'.