Financiële samenvatting

Analyse financieel resultaat op hoofdlijnen (posten > € 20.000)

(bedragen x € 1.000)

Programma 1 Sociaal Domein

475

Programma 2 Welzijn & Educatie

- 62

Programma 3 Ruimtelijke & Economische ontwikkelingen

133

Programma 6 Bestuur & Dienstverlening

- 317

NB: In dit resultaat is een structureel voordeel van € 266.000 inbegrepen

Begrotingsperspectief 2016

(bedragen x € 1.000)

2016

Resultaat begroting bestaand beleid

1.308

Nieuw beleid 2016-2019

-464

Amendement bevriezing OZB

-28

Gevolgen septembercirculaire 2015

386

Gevolgen decembercirculaire 2015

110

Actualisatie reserves en voorzieningen 2015

-34

Zonnepanelen Gemeentewerf

-1

Gevolg bestuursrapportage 2016 (excl. decembercirculaire 2015)

119