Managementrapportage

Het financieel resultaat van de tweede marap is per programma als volgt:

bedragen x € 1.000

Analyse resultaat (incl. meicirculaire)

2016

Programma 1: Sociaal Domein

- 131

Programma 2: Welzijn en Educatie

76

Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

- 533

Programma 4: Strategische projecten

0

Programma 5: Openbare orde en veiligheid

- 30

Programma 6: Bestuur en dienstverlening

1.193

Totaal

575

De voor- en nadelen geven we hieronder per programma weer (- is nadeel, + is voordeel).

Sociaal Domein

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 1. Sociaal Domein

Baten

P522103 Jeugdgezondheidszorg

64810/42410

Betreft correctie vanuit Mei circulaire. Extra budget.

-117.807

-117.807

Budgettair neutraal verwerken meicirculaire

117.807

117.807

P522205 Maatschappelijke begeleiding en opvang

64010/41110

Overeenkomst met Vluchtelingen werk Noord Nederland 2016. Vergoeding van het COA van € 13.000.

13.000

13.000

P525001 Reserves programma 1

68801/60001

Betreft correctie op een onjuiste boeking.

-31.425

-31.425

Lasten

P522204 Maatwerkvoorziening natura materieel

63901/42350

Er zijn minder aanvragen en er kan meer uit depot geleverd worden, waardoor er minder (duurdere maatwerk) ingezet hoeft te worden.

20.000

20.000

63902/34300

Er zijn minder aanvragen en er kan meer uit depot geleverd worden, waardoor er minder (duurdere maatwerk) ingezet hoeft te worden.

30.000

30.000

P522205 Maatschappelijke begeleiding en opvang

64010/42410

Overeenkomst met Vluchtelingen werk Noord Nederland 2016. Hier staat een vergoeding van het COA tegenover van € 13.000. Per saldo een nadeel van € 5.000.

-18.000

-18.000

P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel

64000/00000

Aanpassing vanuit meicirculaire

-58.000

-58.000

Aanpassing i.v.m. marap 2 2015, welke niet structureel verwerkt is (uitvoeringskosten WMO).

64.000

64.000

64000/42310

Om het huidige beleid voort te zetten verwachten we € 1,4 miljoen uit te geven (i.p.v. de begrote 1,5 miljoen). Dit ligt in lijn met de herziene begroting 2017 en verder.

100.000

100.000

64001/42310

Meicirculaire

-41.758

-41.758

Budgettair neutraal verwerken meicirculaire

41.758

41.758

Naar verwachting is er sprake van een batig saldo, omdat minder mensen een beroep op ondersteuning en zorg doen.

200.000

200.000

64013/34300

Dit betreft o.a. uitgaven adviesraad sociaal domein en abonnementen. Het project 'Iedereen in beweging' wordt hier ook uit betaald, wat de overschrijding verklaart.

-60.000

-60.000

P525001 Reserves programma 1

68801/60001

Reserve Sociaal Domein

-191.000

-191.000

P571901 Levensonderhoud

63211/42200

Dit is vanaf 2016 een nieuw instrument binnen de P-wet. Werkgevers en consulenten zijn bezig hier meer bekendheid aan te geven, maar er wordt nog weinig gebruik van gemaakt.

70.000

70.000

P571905 Bijzondere bijstand

63500/42320

Op basis van de huidige uitgaven is het extra tekort nog € 150.000. Er is een medewerker preventie aan het werk bij de gebiedsteams die zal kijken wat de mogelijkheden zijn om de kosten terug te dringen.

-150.000

-150.000

63511/42320

Er wordt meer gebruik van de toeslag gemaakt dan verwacht.

-40.000

-40.000

63512/42320

Ondanks extra actie vanuit de regio (flyers aan scholen, leerplichtambtenaar en casemanagers) wordt hier nog geen gebruik van gemaakt.

20.000

20.000

P572001 Participatie

63300/42400

Meicirculaire

130.250

130.250

Budgettair neutraal verwerken meicirculaire

-130.250

-130.250

63700/42310

BCF voordeel Participatie

100.000

100.000

Betreft de inzet op re-integratie: De inzet zal plaatsvinden binnen baanafspraakbanen, statushouders, uitstroom ‘niet-willers’ en doorstromers

-200.000

-200.000

Totaal PROGRAMMA 1. Sociaal Domein

-131.425

-131.425

Welzijn en Ecucatie

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 2. Welzijn & educatie

Lasten

P522101 Gemeentelijk gezondheidsbeleid

65110/34300

Per abuis te weinig overgeheveld van de GIDS gelden

-18.691

-18.691

Betreft grotendeels het project de gezonde wijk (in het kader van GIDS; budget € 129.000). De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan in het gebiedsteam. In 2016 zou het budget van naar het gebiedsteam (programma 6) overgeheveld moeten worden.

129.000

129.000

65111/42400

Bijdrage 2016 aan de VRF is verhoogd en de afrekening 2015 is ontvangen. Hierover heeft besluitvorming in de raad (21-06-2016) plaatsgevonden (zie ook programma 5).

-23.000

-23.000

P522401 Maatschappelijke initiatieven

64322/30200

Betreft hogere uitvoeringskosten voor de tender van Fonds Ooststellingwerf.

-36.216

-36.216

P523101 Welzijn en sportaccommodaties

62611/34300

Noodzakelijke bestrijding plaagdieren (engerlingen en emelten) i.v.m. instandhouding grasmat.

-10.000

-10.000

P532801 Peuterspeelzaalwerk

63801/42100

Omvormingsplan peuterspeelzaalwerk, vastgesteld 21-06-2016. Nadeel van 63.000 verminderd met de nieuwe decentralisatie-uitkering VV peuters (a 18.000) conform de brief aan de raad over de meicirculaire 2016. Voordeel in 2017 met zelfde bedrag.

-45.000

-45.000

P532803 Lokaal onderwijsbeleid

62102/42310

Afname aantal leerlingen

30.000

50.000

80.000

Totaal PROGRAMMA 2. Welzijn & educatie

26.093

50.000

76.093

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 3. Ruimtelijke & economische ontwikkelingen

Baten

P541001 Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie

66500/21100

Ontvangen rente Haulerwijk-Beute

1.500

1.500

66500/33100

Minder verkopen

-976.175

-976.175

P541005 Grond en gebouwen

66650/33100

Verkoop school Langedijke

190.000

190.000

P545001 Reserves programma 3

68803/60003

Verliesneming complex Boekhorsterweg

240.000

240.000

Lasten

P510702 Recreatieve voorzieningen

63019/61000

Extra afschrijving investeringen maatschappelijk nut i.v.m. wijzigingen BBV

-445.010

-445.010

P541001 Ontwikkelplannen incl. grondexploitatie

66500/60100

Geen toevoeging aan voorziening meer

5.800

5.800

Aanwending voorziening afwaardering gronden aan NIEGG

874.740

874.740

66500/21100

Minder rente

12.800

12.800

66600/63000

Mutatie boekwaarde

-479.128

-479.128

66500/33310

Lagere kosten woonrijp maken diverse complexen

22.000

22.000

66500/34350

Te maken kosten bestemmingsplannen bedrijventerrein/Elsjeshof

-60.000

-60.000

P541004 RO, Vhv en Bestemmingsplannen

66000/34300

Realiseren van de aanleg van zonnepaneelvelden worden advieskosten gemaakt voor het opstellen van een facetbestemmingsplan zonnepaneelvelden. Op de post milieubeleid is bedrag geraamd van € 20.000. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen.

20.000

20.000

66001/34300

De werkzaamheden Bestemmingsplan Buitengebied komen bovenop de bestaande werkvoorraad. Voor het oplossen van knelpunten binnen RO, die hierdoor ontstaan zijn, wordt een extra budget gevraagd van € 40.000.

60.000

60.000

P541005 Grond en gebouwen

66650/61000

Extra afschrijving school Langedijke

-152.000

-152.000

66650/31000

Energiekosten te verkopen gebouwen

-11.000

-11.000

66650/34300

Diverse kosten gebouwen/glasvezel

-25.000

-25.000

66650/34350

Slopen woning Sl. De Bruïneweg Haulerwijk

-22.000

-22.000

P545001 Reserves programma 3

68803/60003

Minder winsttoevoeging door (nog) niet gerealiseerde verkopen

364.263

364.263

P561202 Milieubeleid

65512/34350

Ter voorbereiding op het realiseren van de aanleg van zonnepaneelvelden worden advieskosten gemaakt voor het opstellen van een facetbestemmingsplan zonnepaneelvelden.

-20.000

-20.000

P581501 Verhardingen

60801/33300

Als gevolg dat de damwand trillingsvrij wordt aangebracht (hetgeen moet leiden tot lagere schade aan woningen en bedrijven), heeft er een hogere inschrijving van de aanbesteding plaatsgevonden.

-80.000

-80.000

P581502 Bruggen en oevervoorzieningen

60804/61000

Extra afschrijving investeringen maatschappelijk nut i.v.m. wijzigingen BBV.

-53.350

-53.350

Totaal PROGRAMMA 3. Ruimtelijke & economische ontwikkelingen

-532.560

-532.560

Strategische projecten

In dit programma zijn geen afwijkingen te vermelden.

Openbare orde en veiligheid

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 5. Openbare orde en veiligheid

Lasten

P550501 Veiligheidsregio Fryslân

60600/42400

De negatieve afrekening van de veiligheidsregio 2015 en een verhoogde bijdrage in 2016. Hierover heeft besluitvorming in de raad (21-06-2016) plaatsgevonden (zie ook programma 2).

-23.635

-23.635

60601/42400

De negatieve afrekening van de veiligheidsregio 2015 en een verhoogde bijdrage in 2016. Hierover heeft besluitvorming in de raad (21-06-2016) plaatsgevonden (zie ook programma 2).

-6.857

-6.857

Totaal PROGRAMMA 5. Openbare orde en veiligheid

-30.492

-30.492

Bestuur en dienstverlening

Marap

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening

Baten

KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten

69250/21100

Betreft ontvangen rente voor uitgestelde verkopen. Begroting 2017 e.v. is al aangepast.

20.000

20.000

69250/21110

Aanpassing ontvangen rente grondexploitatie n.a.v. aanpassing begroting grondexploitatie.

-12.800

-12.800

KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg

69350/30000

De verwachting is dat we 1fte moeten inhuren. De totale kosten bedragen 25K, maar hiertegenover staat een vergoeding van OWO van 12,5K.

12.500

12.500

P561101 Omgevingsvergunningen

66410/34000

Minder legesopbrengsten dan verwacht door stagnatie in de woningbouw en het nog niet in ontwikkeling zijn van projecten.

-30.000

-30.000

P590302 Gemeentewinkel

60300/34000

De meeropbrengst is het gevolg van de afgifte van meer documenten (paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen) dan geraamd.

22.000

22.000

P650401 Belastingen en Wet WOZ

67400/40110

Weinig bezwaren waardoor ook minder verminderingen

16.000

16.000

67401/40100

Weinig bezwaren waardoor ook minder verminderingen

40.000

40.000

P653201 Alg. uitkering, deelnemingen en overig

66800/21200

Het laatste deel ad € 22.000 van het escrow van de Verkoopvennootschap BV is tot uitbetaling gekomen. De aandelen Enexis worden verkocht, de opbrengst hiervan is € 1.069.000. Hierdoor valt het jaarlijkse dividend € 25.000 met ingang van 2017 weg.

1.091.000

1.091.000

67000/41100

Raming aangepast cf de meicirculaire 2016

153.738

153.738

67200/41100

Raming aangepast cf de meicirculaire 2016

29.315

29.315

Lasten

IP02001 Huisvesting en werkplek

69101/34320

Realiseren van noodstroomaansluiting met Noodaggregaat voor het gemeentehuis en de buitendienstaccommodatie. Totale investering: € 56.500. Aflossing in 12 jaar. Kapitaallasten jaarlijks (vanaf 2017): € 5.000. Exploitatielasten jaarlijks vanaf 2016 € 1.500

-1.500

-1.500

69101/34380

Eenmalig voordeel i.v.m. vervallen schoonmaak vloerbedekking

3.500

3.500

IP03001 Bedrijfsvoering

69151/34300

Hogere kosten betalingsverkeer

-5.000

-5.000

69151/34400

Hogere porti kosten

-10.000

-10.000

69152/11000

Verlaging van dit budget met € 9.210 i.v.m. in indiensttreding medewerker afdeling M&O, BaanAfsprakenBanen (BAB)

9.210

9.210

KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten

69250/21000

Op basis van de huidige liquiditeitenprognose zijn de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig. De aflossing gebeurt uit de aanwezige liquiditeit.

524.000

524.000

KPLS505 Afdeling Mens & Organisatie

69302/11000

Afwikkeling personeelsaangelegenheden: bij loon een eenmalig nadeel van € 97.600. € 9.200 komt ten laste van het budget BaB. De vaste aanstelling leidt dit tot een structurele budgetuitzetting van € 13.000.

-84.600

-13.000

-97.600

69302/30300

Extra inhuur RO-capaciteit t.b.v. oplossen knelpunten; dekking voordeel lasten bestemmingsplannen.

-40.000

-40.000

KPLS506 Afd. Buitendienst

69303/30500

De motie voor flexibel maaibeleid was nog niet in de begroting opgenomen.

-20.000

-20.000

KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg

69350/11000

De verwachting is dat we 1fte moeten inhuren. De totale kosten bedragen 25K, maar hiertegenover staat een vergoeding van OWO van 12,5K.

-25.000

-25.000

KPLS604 Gebiedsteams

69354/30902

Betreft grotendeels het project de gezonde wijk (in het kader van GIDS; budget € 129.000). De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan in het gebiedsteam. Het budget van € 129.000 (programma 1) zou naar het gebiedsteam moeten.

-129.000

-129.000

P590101 Raad

60000/34490

Budget voor cursus Politiek worden.

-5.000

-5.000

60501/34300

Extra lasten i.v.m. de jaarrekeningcontrole sociaal domein.

-30.000

-30.000

P590201 College B & W

60001/12000

Betreft hogere verplichting voormalig wethouder.

-50.000

-50.000

60001/12100

Hogere premie overlijdensrisicoverzekering.

-15.000

-15.000

60001/34300

Er zijn kosten gemaakt m.b.t. governance en begeleiding voor college. Dit waren onvoorziene kosten.

-30.000

-30.000

P590302 Gemeentewinkel

60300/41100

1) De verwachte meerafgifte van documenten en hogere afdracht van leges aan het Rijk; 2) De vaststelling van een hogere afdracht, per 1 maart 2016, voor de VOG, en: 3) De verlaging van deze afdracht voor de reisdocumenten voor dit jaar.

-5.000

-5.000

(leeg)

div. 11000

Gevolgen CAO ambtenaren

-221.660

-221.660

Totaal PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening

1.208.203

-14.500

1.193.703