Administratieve wijziging

Administratieve wijziging

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 1. Sociale Domein

Lasten

P522103 Jeugdgezondheidszorg

64620/42310

Betreft overheveling budget van BGP naar ZIN

600.000

600.000

64810/42410

betreft overheveling budget van BGP naar ZIN + correctie meicirculaire (extra budget) (incidenteel). Dit voordeel gaan we waarschijnlijk niet inzetten.

0

-600.000

-600.000

P522206 WMO informele zorg

64011/34300

Meer activiteiten voor mantelzorgers

-10.000

-10.000

64012/34300

Lagere lasten vrijwilligers. Overhevelen naar mantelzorgondersteuning

10.000

10.000

PROG3 3. Ruimtelijke & economische ontwikkelingen

Baten

P561401 Huishoudelijk afval

65312/34700

Hoger kasopbrengsten dan geraamd

16.000

16.000

65311/34500

Vergoeding extra aanpak zwerfafval vanuit Afvalfonds

30.000

30.000

Lasten

P561401 Huishoudelijk afval

65311/34300

Aanpak zwerfafval volgens uitvoeringsprogramma JMA (inzet gelden voorgaande jaren afvalfonds) en deelname provinciaal communicatieproject Sortibak

-30.000

-30.000

65312/34300

Hogere lasten exploitatie milieustraat: plaatsen hekwerk en kassaregistratiesysteem

-24.000

-24.000

65315/34300

Hogere verwerkingskosten B- en C- hout

-15.000

-15.000

65316/34300

Verevening transportkosten glas 2013-2015

13.000

13.000

P561402 Afvalstoffenheffing

63510/42250

Lagere lasten kwijtschelding

10.000

10.000

PROG6 6. Bestuur & Dienstverlening

Baten

KPLS501 Directie

69300/00000

Taakstelling is opgelost

-20.000

-20.000

KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg

69350/30000

Vergoeding voor managementassistent

26.000

26.000

P590201 College B & W

60001/30000

Vergoeding die we terugkrijgen voor M. Prins.

55.000

55.000

Lasten

IP02001 Huisvesting en werkplek

69101/34390

(telefonie) kosten overheveling

7.000

7.000

69101/34510

(multifunctional) kosten overheveling

-2.000

-2.000

69101/60100

(aanpassing balie en telefoonkamer) kosten overheveling

-100.000

-100.000

69104/34300

Herijking dienstverlening (mobiel werken)

-40.000

-40.000

IP03501 Automatisering

69150/34530

Uitwerking van het vastgestelde programma dienstverlening. Nog geen doorbelastingfacturen West. Op dit moment geen grote verschillen t.o.v. de raming.

442.000

442.000

KPLS101 Personeelsbudgetten

69200/11300

Betreft terug vloeiing lagere lasten begeleiding voormalig medewerker.

-8.000

-8.000

KPLS503 Afd. Klant & Organisatie

69301/11000

Betreft twee onderdelen: € 244.000 salariskosten DIV, dit wordt overgeheveld naar KPL OWO overig. En het tweede is € 56.000 salariskosten webmaster, managementassistent en ibabs.

188.000

188.000

69301/30300

Nadeel 70.000 betreft inhuur Huisman, Hartman, ondersteuning interne controle en communicatie. Dekking is herijking dienstverlening. Voordeel € 8.000 betreft begeleiding medewerker, gaat weer terug naar knelpuntenpot.

-62.000

-62.000

KPLS601 Afd. Backoffice Inkomen en Zorg

69350/11000

I.v.m. managementassistent

-39.000

-39.000

KPLS603 Overig OWO afdelingen

69352/34300

Overheveling salariskosten DIV € 244.000 van kpl K&O en € 53.000 voor OWO VTH en DIV

-297.000

-297.000

P561101 Omgevingsvergunningen

66300/30600

Materiële lasten begroting OWO-VTH (cf. afdelingsplan VTH o.a. lasten constructieberekeningen, bodemadviezen, abonnementen).

-40.000

-40.000

P590201 College B & W

60001/30300

Dit betreft de voorgeschoten kosten van M. Prins. Wordt weer gedeclareerd bij GR.

-55.000

-55.000

P590302 Gemeentewinkel

60211/34300

dienstverlening € 25.000; benchmark € 20.000; workshop DV € 10.000.

-55.000

-55.000

Totaal PROG 6. Bestuur & Dienstverlening

0

0