Overige wijzigingen

Onderdeel van de afwijkingenrapportage programma's is de wijziging tussen programma's. Deze wijzigingen staan hieronder genoemd. Ook de administratieve wijziging vindt u hier. Zowel de programma- als de administratieve wijziging heeft geen invloed op het resultaat.

Programmawijziging

Marap programma wijzigingen

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 1. Sociaal Domein

Lasten

P522103 Jeugdgezondheidszorg

64810/34300

Er komt minder geld beschikbaar voor Jeugdzorg vanuit de Algemene Uitkering

9.928

9.928

De omvang van de gebiedsteam organisatie heeft nog niet zijn definitieve vorm. Wel is geconstateerd dat in ieder geval het budget van € 212.085 dat, volgens het financieel kader zoals door de raad is vastgesteld, binnen de zorgbudgetten structureel beschikbaar is voor het gebiedsteam, hier nu ook structureel wordt ingezet.

106.042

106.042

P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel

64001/42310

Er komt meer geld beschikbaar voor AWBZ vanuit de Algemene Uitkering

-11.513

-11.513

De omvang van de gebiedsteam organisatie heeft nog niet zijn definitieve vorm. Wel is geconstateerd dat in ieder geval het budget van € 212.085 dat, volgens het financieel kader zoals door de raad is vastgesteld, binnen de zorgbudgetten structureel beschikbaar is voor het gebiedsteam, hier nu ook structureel wordt ingezet.

106.043

106.043

P572001 Participatie

63300/42400

Meer middelen voor participatie vanuit AU

-3.192

-3.192

PROG6 6. Bestuur & Dienstverlening

Baten

P653201 Alg. uitkering, deelnemingen en overig

67200/41100

Financiële gevolgen decembercirculaire 2015, onderdeel Sociaal Domein

4.777

4.777

Lasten

KPLS604 Gebiedsteams

69354/34300

Er is ondercapaciteit op het leidinggevende, operationele en ondersteunende vlak in de organisatie van de gebiedsteams. Dit werd deels incidenteel ingevuld. Om meer stabiliteit en continuïteit te borgen worden hiervoor nu de beschikbare middelen binnen de gelden financieel kader ad € 212.085, structureel ingezet (dit wordt gedekt uit de zorgbudgetten). Deze wijziging past binnen het financieel kader Sociaal Domein dat door u in november 2014 is vastgesteld. Voor de extra incidentele capaciteit in 2016 wordt voor 2016 € 279.311 onttrokken uit de reserve Sociaal Domein.

-212.085

-212.085

Totaal PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening

4.777

-212.085

-207.308

Administratieve wijziging

Marap administratieve wijzigingen

Incidenteel

Structureel

Totaal

PROGRAMMA 1. Sociaal Domein

Lasten

P522207 Maatwerkvoorziening natura immaterieel

64001/42310

dit budget is uitgebreid met kosten respijt zorg

-100.000

-100.000

64002/34300

deze kosten worden niet apart geregistreerd (kan naar budget begeleiding)

100.000

100.000

P572001 Participatie

63700/34490

Aanpassing lastencategorie iv3

618.005

618.005

63700/42310

Aanpassing lastencategorie iv3

-618.005

-618.005

PROGRAMMA 3. Ruimtelijke & economische ontwikkelingen

Baten

P581701 Openbaar groen

63020/42310

Begrote inkomst stond op de verkeerde post begroot. NL op 63020/34461. Moet naar baten: 63020/42310

-15.150

-15.150

Lasten

P581503 Verkeersvoorzieningen

60803/34461

Schadevergoedingen a 4.835 (baten) wegmeubilair staat op de verkeerde post begroot. Moet naar 60803/42310

4.835

4.835

60803/42310

-4.835

-4.835

P581701 Openbaar groen

63020/34461

Begrote inkomst staat op de verkeerde post begroot. Moet naar baten: 63020/42310

15.150

15.150

PROG6 6. Bestuur & Dienstverlening

Lasten

KPLS503 Afd. Klant & Organisatie

69301/30300

Werkzaamheden nieuw DIV: postroutering, archivering en digitalisering voor gebiedsteams

50.000

50.000

69301/34300

Werkzaamheden nieuw DIV: postroutering, archivering en digitalisering voor gebiedsteams

30.000

30.000

KPLS603 Overig OWO afdelingen

69352/34300

Betreft 7% budget DIV, komt van Nog te bestemmen posten

-17.000

-17.000

KPLS604 Gebiedsteams

69354/30300

Werkzaamheden nieuw DIV: postroutering, archivering en digitalisering voor gebiedsteams

-80.000

-80.000

P653204 Nog te bestemmen posten

67111/00000

Betreft 7% budget DIV, gaat naar OWO

17.000

17.000

Totaal PROGRAMMA 6. Bestuur & Dienstverlening

0

0

0