Prognose en analyse financieel resultaat

Prognose financieel resultaat 2016

In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2016. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per medio augustus 2016.

bedragen x € 1.000

Begrotingsperspectief

2016

Resultaat begroting bestaand beleid

1.308

Nieuw beleid 2016-2019

- 464

Amendement bevriezing OZB

- 28

Toe te rekenen kosten

Gevolgen septembercirculaire 2015

386

Gevolgen decembercirculaire 2015

110

Actualisatie reserves en voorzieningen 2015

- 34

Zonnepanelen Gemeentewerf

- 1

Gevolgen bestuursrapportage 2016 (excl. decembercirculaire 2015)

119

Gevolgen meicirculaire

78

Gevolgen 2e marap

497

Bijgesteld begrotingsperspectief 2016

1.971

Analyse van het financieel resultaat in de 2e marap

Het resultaat van deze marap bestaat uit twee onderdelen. Namelijk het effect van de meicirculaire en het effect van de marap. Omdat u middels een brief (d.d. 21 juni) bent u geïnformeerd over de wijzigingen van de Meicirculaire houden we deze cijfermatig graag ook inzichtelijk.

bedragen x € 1.000

Gevolgen resultaat

Marap

Mei-circulaire

Totaal

Programma 1: Sociaal Domein

- 44

- 87

- 131

Programma 2: Welzijn en Educatie

94

- 18

76

Programma 3: Ruimtelijke en Economische ontwik.

- 533

- 533

Programma 4: Strategische projecten

0

0

Programma 5: Openbare orde en Veiligheid

- 30

- 30

Programma 6: Bestuur en Dienstverlening

1.010

183

1.193

Totaal

497

78

575

In het resultaat van € 575.000 zit een structureel voordeel van € 50.000 i.v.m. leerlingenvervoer (zie programma 2) en een structureel nadeel van € 15.000 i.v.m. noodstroomaansluitingen en personeelsaangelegenheden. De overige resultaten ad € 540.000 zijn incidenteel.

NB: Een tweetal gebeurtenissen welke verwerkt zijn in de marap hebben effect op de begroting 2017 en verder. De verkoop van de aandelen Enexis (zie toelichting bij programma 6) heeft een nadelig effect op de exploitatie 2017 en verder van € 25.000 in verband met het niet meer tot uitkering komen van dividend.

Daarnaast hebben de extra afschrijvingen (in het kader van de BBV, zie toelichting programma 3) een voordelig effect op de exploitatie 2017 en verder van € 35.000.