Programma's

In deze bestuursrapportage (berap) geven we per programma de actuele ontwikkelingen aan. Daarnaast presenteren we op hoofdlijnen per programma (indien van toepassing) een financiële toelichting.

Sociaal Domein

Algemeen
Instelling Adviesraad Sociaal Domein (april 2016)

Thema Jeugd
Contact opstarten met jonge mantelzorgers

Thema Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Samen met aanbieders gestart met innovatieagenda (ook voor jeugd)

Thema Participatie algemeen
- Samenwerking Baanbrekend/Flextensie
- OWO pilot beschut werken

Thema Participatie: Wet Sociale Werkvoorziening
In afwachting van Herstructureringsplan en Transformatie agenda

Thema Inkomensverstrekking
Periodiek overleg klankbordgroep “kansen voor jeugd”

Aantal uitkeringsgerechtigden

December 2013

December 2014

December 2015

April 2016

WW (incl nug)

663

793

943

878

WWB

506

518

544

562

IOAW

32

44

54

54

IOAZ

5

6

5

5

BBZ

2

6

6

11

Stand van zaken tot nu toe Sociaal Domein
1. Zorgkosten
- Uitgaven van het lokaal aanbesteden vergelijkbaar met 2015
- Doorverwijzingen via huisarts in beeld
- Afrekening o.b.v. daadwerkelijk gebruik

2. Gebiedsteams
- Doorontwikkeling gebiedsteams: 1) In beeld brengen van volledige werkprocessen. 2) Optimalisatie ICT-systemen. 3) Herindicaties.
- Aanvullende incidentele middelen nodig voor de ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsteams

3. Aanvullende middelen Back Office Sociaal Domein
Starten met de bouw

Monitoring
- Steeds meer gegevens bekend
- Informatiebijeenkomst met de fracties na de zomer over monitoring

Risicomanagement
Focus met name op:
- Helpen en informeren van de klanten
- Werkafspraken met huisartsen

Financiële analyse

Het voordeel € 475.000 bestaat voornamelijk uit:

 • € 511.000 voordeel: Het verwachte aantal SE voor de GR regeling sociale werkvoorziening is gedaald. Hierdoor dalen de kosten structureel.
 • € 123.000 nadeel: De begrote kosten levensonderhoud nemen toe doordat er meer uitkeringsgerechtigden zijn en daarnaast de hoogte van de uitkeringen zijn gestegen
 • € 100.000 nadeel: De kosten voor bewindvoering bijzondere bijstand stijgen al jaren, betreft ook landelijke problematiek, nadeel €150.000. De kosten voor schuldhulpverlening vallen € 50.000 lager uit.

Geen resultaatconsequentie, structureel tekort bij gebiedsteam

Betreft een overheveling budget ter hoogte van € 212.000 van Programma 1 naar Programma 6.

Welzijn en Educatie

Thema Kunst & Cultuur
- Voorbereiding Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 (O18)
- Maderproject

Thema Onderwijs
- Omvormingsplan peuteropvang

Financiële analyse

Het nadeel van € 62.000 bestaat voornamelijk uit:

 • € 57.000 nadeel: Hogere lasten asbestsanering sporthal de Boekhorst te Oosterwolde

Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

Thema Economische ontwikkelingen
- Verkoop voormalig schoolgebouwen Ravenswoud, Fochteloo en Tussen de Singels te Oosterwolde
- Verkoop locatie Harambe te Appelscha
- Twee bedrijfskavels verkocht
- Stichting DO is opgericht
- Wandelnetwerk Friese Wouden 22 april geopend
- Monitoring t.b.v. recreatievisie

Thema Openbare ruimte – verkeer en wegen
- MOP-wegen 2017-2020 door het college vastgesteld
- Nanningaweg Oosterwolde fase 3 voorbereid, uitvoering dit jaar
- Smiley
- Herinrichting gebied IKC Wolderwijs te Oosterwolde

Thema Milieu
Verschillende projecten:
- Waste Challenge (VO)
- Goed voorbeeld doet goed volgen
- Energiecafé
- 3e koploperproject
- Zonne-energie

Thema Bouwen & wonen
- Deelthema gebiedsagenda’s: Overleggen met de vier regio’s gebiedsagenda’s
- Deelthema Volkshuisvesting: Concept woonvisie opgesteld
- Deelthema Bestemmingsplannen: Bestemmingsplan Buitengebied is door de raad vastgesteld en voorbereiding implementatie nieuwe omgevingswet

Financiële analyse

Het voordeel van € 133.000 bestaat voornamelijk uit:

 • € 375.000 voordeel: Verkoop van voormalig schoolgebouwen Ravenswoud, Fochteloo en Tussen de Singels te Oosterwolde en locatie Harambe waarbij de verkoopwaarde € 607.000 euro is, en de boekwinst € 375.000.
 • € 29.500 voordeel: Toevoeging aan de voorziening afwaardering gronden is niet meer nodig omdat de NIEGG worden overgebracht naar MVA – structureel voordeel (zie ook programma 6)
 • € 248.500 nadeel: Hogere lasten bestemmingsplannen, budget voor bestemmingsplan Buitengebied is ontoereikend extra toevoeging van €105.000, daarnaast hogere kosten nieuw bestemmingsplan Prikkedam t.h.v. € 76.500
 • € 26.500 nadeel: Hogere kosten bruggen en oevervoorziening doordat activiteiten walbeschoeiing Ravenswoud zijn uitgevoerd in 2016 i.p.v. 2015 daarnaast hogere kosten voor gladheidsbestrijding als gevolg van de “kwakkel” winter

Strategische projecten

Thema Venekoten Centrum te Oosterwolde
- Uitvoering Stipeplein voor de zomer gereed
- Fietsplan Venekoterweg gerealiseerd
- Herstructurering Venekoten Noord voorbereid

Thema Masterplan Appelscha
- Uitkijktoren: plaatsing voor de zomer
- Coöperatie in oprichting
- Fietspad Hildenberg te Appelscha gereed
- Pilot chauffeurloos vervoer: juni

Thema Ecomunity Center te Oosterwolde
- Businesscase in september in de raad
- Uitvoeringsprogramma Bio Based Economy in september in de raad

Openbare orde en Veiligheid

Thema Openbare orde en veiligheid
- Schakel tussen zorg en ‘drang en dwang’ doorontwikkeld (CORV-meldingen)
- Preventietruck ingezet in Oosterwolde
- Voorbereidingen getroffen voor herziening evenementenbeleid
- WhatsApp groep buurtbeveiliging

Bestuur en Dienstverlening

Thema Gebiedsteams
- De formatieve begroting nu structureel gemaakt binnen financieel kader (€ 1,8 miljoen):
doorbouwen en goede medewerkers binden en continuïteit en stabiliteit.
- De uitvoering is in opbouw (€ 279.311 reserve Sociaal Domein): inregelen en de nieuwe werkzaamheden kosten tijd.
- De bouwopdracht kost tijd: veranderopgaaf en bouwvraagstukken (€ 188.400 in 2016 en € 284.500 in 2017)
- Eenmalige kosten huisvesting: een goed gefaciliteerde uitvalsbasis

Thema Bestuur
- P10 jaarcongres vindt plaats in Ooststellingwerf
- OWO-samenwerking: raden hebben het initiatief
- OWO-samenwerking: bestaande overeenkomst afmaken
- Grote projecten: Masterplan Appelscha, Venekoten Centrum en Ecomunity Center
- Samenwerking dorpen/wijken: meer in regioverband
- Wisseling wethouder in college van B&W

Thema Dienstverlening
- Modernisering dienstverlening en verbeteren bereikbaarheid
- Monitoring kwaliteit dienstverlening
- WhatsApp dienstverlening en communicatie

Financiële analyse

Het nadeel van € 317.000 bestaat voornamelijk uit:

 • € 135.000 voordeel: volgens besluit B&W 28 april jl. dienen de kapitaallasten het jaar na ingebruikname te worden toegerekend, dit levert een voordeel op
 • € 300.000 voordeel: obv liquiditeitenprognose is een deel van de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig, kan namelijk uit beschikbare liquiditeit
 • € 110.000 voordeel: gevolgen vanuit decembercirculaire 2015
 • € 60.000 nadeel: betreft een structureel nadeel doordat  op NIEGG geen rente meer worden toegerekend en de uren ten laste komen van de algemene dienst o.b.v. nieuwe richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording (zie ook programma 3)
 • € 400.000 nadeel: extra lasten door invoering Individueel Keuze Budget
 • € 45.000 nadeel: structureel nadeel voor beschikbaar stellen twee FTE Banenafspraken (BAB) voor mensen met een arbeidsbeperking
 • € 123.000 nadeel: extra lasten voor oprichting backoffice Sociaal Domein
 • € 30.000 nadeel: structureel nadeel voor WKR (werkkostenregeling)

Geen resultaatconsequentie, onttrekking reserve precariobelasting
De geraamde opbrengst precariobelasting wordt lager door afname van het aantal kilometers. De geraamde toevoeging 2016 van € 495.000 komt te vervallen. Dit heeft ook gevolgen voor 2014, daar is de definitieve aanslag ook lager vastgesteld. Dat nadeel van € 477.000 wordt onttrokken uit de reserve. Hierdoor kan de reserve precariobelasting in 2016 worden opgeheven.

Geen resultaatconsequentie, structureel tekort bij gebiedsteam
Betreft een overheveling budget van € 212.000 van Programma 1 naar Programma 6.

Geen resultaatconsequentie, onttrekking reserve sociaal domein
Voor het Sociaal Domein wordt een bedrag van € 903.000 ten laste van de reserve Sociaal Domein gebracht. Daarnaast komt € 156.000 ten laste van de reserve Sociaal Domein voor relatie- en contractbeheer.

Deze € 903.000 bestaat uit de volgende drie onderdelen:
Bouwopdracht
De organisatieverandering vraagt projectmatig extra inspanningen. Extra verwachte kosten van € 473.000. Dit wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein (€ 188.500 voor 2016 en € 284.500 voor 2017).

Reguliere taken
Er is ondercapaciteit op het leidinggevende, operationele en ondersteunende vlak in de organisatie van de gebiedsteams. Hiervoor worden de beschikbare middelen binnen het vastgestelde financieel kader van € 212.000 structureel ingezet. Voor de extra incidentele capaciteit in 2016 wordt voor 2016 € 280.000 onttrokken uit de reserve Sociaal Domein.

Kantoorruimte GBT
Eenmalige kosten voor het aanpassen en uitbreiden van de hoeveelheid kantoorruimte (inrichten van de casco opgeleverde ruimten) van de gebiedsteams. In totaal wordt € 150.000 onttrokken uit de reserve Sociaal Domein.